محمدبن سیرین گوید :

پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ ، که مردمان به سبب او به مراد برسند .

ابراهیم کرمانی گوید :

پل در خواب تاویلش نیکو باشد . اگر دید از پل گذشت ، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند . اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد ، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

پل در خواب بر چهار وجه است .

اول : مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند .

دوم : پادشاه .

سوم : نیکوئی و کامرانی یافتن .

چهارم : مال بسیار حاصل کردن .

اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد ، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد . هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم . در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است . لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد . چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند . اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم . پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند . پل ویران و شکسته ، شکست و ناکامی است . پل لرزان ، بی اعتباری و دلهره و تشویش است . ساخت پل خوب است . زیر پل قرار گرفتن خوب نیست .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‌شود . اگر در خواب ببینید که از پلی می‌گذرید ، یعنی خطری شما را تهدید می‌کند که باید بیشتر مواظب خود باشید . افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است . اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید ، نشانه‌ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‌اندازید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانة آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

2ـ دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست .

3ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

4ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید