محمدبن سیرین گوید :

به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب ، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است

. اول : مال حلال .

دوم : منفعت .

سوم : سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها . در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست . دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت . یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است . تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند . دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید . لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است . لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود . اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید . ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد . بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد . روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن مزرعة پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .

2ـ اگر کشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند ، نشانة آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .

3ـ دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانة آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در حرفة آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .

4ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .

5ـ دیدن پنبه در حال رشد ، نشانة‌کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید