محمدبن سیرین گوید :

پهلو در خواب زن است . اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود ، دلیل که زن و کنیزک او هر دو آبستن شوند . اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد ، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند . اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده ، دلیل که وی را غمی سخت رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی به خواب دید استخوان پهلوی او شکسته است ، دلیل که از پدر یا مادر یا عیال ، وی را غم و اندوه رسد . اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد ، دلیل که مال و عیالش هر دو تلف شوند . اگر بیند هر دو پهلوی او زرد شده ، دلیل که عیالش رنجور شود . اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد ، دلیل که او را فرزندی عالم آید و پارسا . اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد ، دلیل که وی را غم و اندوه رسد . اگر بیند پهلوی وی قوی و بزرگ شده ، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او . اگر بیند پهلوی وی کوچک و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است که گفتیم .

جابرمغربی گوید :

پهلوها در خواب ، دلیل بر زنان است ، زیرا که زنان از پهلوی مردان افریده شده اند . پس هر خیر و شر که در پهلو بیند ، تاویل آن بر زنان بازگردد . اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود ، دلیل که به قدر آن زنان و کنیزان واصل شود . اگر بیند از پهلوی او ماری بیرون آمد ، دلیل که او را فرزندی آید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است .

اول : زن ،

دوم : دختر ،

سوم : کنیزک ،

چهارم : خادم ،

پنجم : پیرزنی که در خانه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پهلو در خواب های ما زن است . ابن سیرین پهلو را زن تعبیر کرده و در نفایس الفنون نیز به تصریح ذکر گردیده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است . اگر در خواب دیدید که پهلوی شما درد می کند ، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید ، از جانب همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم ببیند ، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش می شود . مثل خواهر شوهر یا مادر شوهر و یا خاله و عمه شوهر . اگر دیدید که در خواب پهلوی شما متورم شده همسرتان یک اندوه و ناراحتی پنهانی دارد که فاش نمی کند و خواب شما می گوید که جستجو کنید و کدورت او را رفع نمایید . اگر دیدید که بر پهلوی شما چیزی روئیده مانند زگیل یا غده احتمالا صاحب فرزند می شوید . اگر جوانی ببیند که دست بر پهلوی خود نهاده ازدواج می کند . اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته زن یا دختری به او حسد می ورزد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانة آن است که فردی در مقابل پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد .

2ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می کند ، نشانة آن است که دشواریهای زندگی کاسة صبر شما را لبریز خواهد کرد .

3ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانة آن است که در خواستگاری از یک دختر توفیق خواهید یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید