محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند که پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود ، دلیل است که چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او . اگر در وقت تابستان بود ، همین دلیل کند ، لیکن سرانجام غمناک شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید پوستین سمور پوشیده داشت ، دلیل که زنی توانگر خواهد . اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت ، دلیل زنی که خواهد توانگر و پارسا ، لیکن فریبنده و حیله گر است . اگر بیند پوستین خرگوش پوشیده است ، دلیل که زنی بدکار خواهد . اگر دید پوستین سنجاب پوشیده داشت ، دلیل که زنی ناسازگار خواهد . اگر دید پوستین گربه پوشیده بود . دلیل که زنی خوبروی به زنی خواهد و دزد و بی امانت است . اگر دید پوستین موش پوشیده داشت ، دلیل که زنی پلید به زنی خواهد . اگر دید که پوستین وی دریده یا سوخته یا ضایع شده ، دلیل بر غم و اندوه است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پوستین تا حدودی احکام پوست را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق می کند . پوستین محافظ بدن است در مقابل سرما ولی اگر تابستان پوستین بپوشیم کاری نه فقط بیهوده بلکه قابل تمسخر انجام داده ایم که مردم حق دارند به ما بخندند . در خواب نیز تقریبا همین تاویل را دارد . چنانچه در خواب ببینید که پوستین پوشیده اید اگر در فصل باشد امنیت و آسودگی خیال است و چنانچه غیر فصل باشد به زحمت می افتید . پوستین پوشیدن در غیر فصل واکنش بی اعتمادی شما است نسبت به موقعیتی که دارید . چه کاسب باشید و چه کارمند ، به هر حال احساس تزلزل می کنید و پوشیدن پوستین در غیر فصل این معنی را می رساند . چنانچه در خواب ببینید که پوستین از پوست شتر پوشیده اید میراثی به شما می رسد و از این رهگذر صاحب ثروت می شوید و اگر دیدید که پوستینی از پوست گوسفند دارید معاش شما تامین می گردد . پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی مکار و مزور . داشتن پوستینی از پوست روباه یا هر نوع پوست روباه که به لباس افزوده شده باشد زنی است زیبا و حیله گر که در کار شما نیرنگ به کار می برد و فریب تان می دهد و به دنبال خویش می کشد . این تعبیر برای زن و مرد یکسان است . اما پوستین سمور زنی است توانگر چنانچه زنی در خواب ببینید که پالتوئی از پوست سمور پوشیده از جانب زنی مال دار و متمول حمایت می شود . خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از چنین زنی خبر می دهد که خوب است از او دوری کنید . پوست گربه معرف زنی است بی امانت و دزد که نمی توانید نه بر او متکی باشید و نه به او اعتماد کنید . پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار است . چنانچه در خواب ببینید پوستینی سوراخ شده یاسوخته دارید غمی برای شما می رسد و پوستین کثیف و چرک و متعفن از یک بیماری پر خرج خبر می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید