حضرت دانیال گوید :

پوست تن مردم درخواب ، آرایش و کدخدائی مردم است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر پوست مردم سترد مال و برکت است . اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید ، دلیل که سر و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود . اگر پوست تن خود را کبود یا سیاه دید ، دلیل که غمگین شود . اگر دید پوست پایش روشن بود ، دلیل که کارش خاسته شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

پوست جمله چهارپایان به خواب دیدن مال است و پوست شتر میراث است از مردی بزرگ و پوست گوسفند ، صاحب را روزی است . اگر پوست درخت سبز دید ، خداوندش روزه دار است . اگر دید که پوست از مسلوخ بازگردد ، دلیل که از آن کس که بدو منسوب است ، مالی بستاند . اگر دید سرائی بنا کرداز بهر پوست باز کردن ، دلیل که اگر آن کس قصاب بود در سرای او دیوار نهند . اگر معلم بود ، بر کودکان ستم کند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که پوست گاوی باز می کرد ، دلیل که آن کس شغلهای کهن و چیزهای تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهی میانجی کند و چون امیران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف کند در کارهای بسیار .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به میراث تعبیر شده و پوست گوسفند که معاش است . اگر دیدید که بر پوست گوسفند فارغ و بی خیال نشسته اید خواب شما می گوید که معاشتان تا مدتی تامین می شود و از این جهت خیالی راحت خواهید داشت . چنان چه دیدید که پوستی دارید یا لباسی پوشیده اید و یا حتی به عنوان زینت به کار برده و مثلا برای حفاظت تشک های اتومبیلتان روی صندلی ها انداخته اید و این پوست متعلق به شتر است خواب شما خبر از یک میراث می دهد . کسی می میرد که مرده ریگ او به شما خواهد رسید و این بستگی به مقدار پوستی دارد که در خواب می بینید . اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانده اید میراث بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود . اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر است اگر پوستی که می کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد که این پول به مصرف معاش شما می رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ خاطر می بخشد . اما پوست بدن خود انسان به نوشته ابن سیرین چیزهائی است که دارید و به آن ها می بالید و فخر می فروشید و بزرگی خود را منوط به وجود آن چیزها می انگارید . مانند خانه ، اتومبیل ، ویلا ، حساب بانکی ، سهام کارخانه ها و جواهرات و غیره . چنانچه در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست ، ( مثل خالکوبی ، زگیل ، و پیسی و زخم ) خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر می دهد که پول دار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید . چنانچه در عالم خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ مشاهده کردید که به نظرتان خوب و بی نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب می شوید و احیانا حسد می ورزید . اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود رازی از شما فاش می شود . اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می گوید که خرج شما زیاد می شود و هزینه زندگیتان بالا می رود . اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده اندوهی برای شما می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده خواب شما از یک بیماری خبر می دهد .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که پوستتان زرد است ، یعنی مسأله‌ای موجب ترس شما شده است . اگر در خواب پوست نرمی را لمس کنید ، یعنی با جدیت به انجام کارهایتان می‌پردازید . کندن پوست حیوانات ، نشانه‌ی خوشبختی است . اگر از پوست حیوانات طبلی درست کنید ، نشانگر شنیدن اخبار مهم است . اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایی آویزان یا پهن کرده‌اید ، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است .

آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی پوست حیوانات در خواب ، بیانگر آن است که در اثر انجام کاری به ثروت می‌رسید . دیدن پوست میوه در خواب ، به این معنا است که از انجام کارهای سخت خسته شده و به دنبال جایی آرام برای استراحت می‌گردید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید