آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام کارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

2ـ گم کردن پول خرد در خواب ، نشانة شکست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .

3ـ پیدا کردن پول خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شکل دلخواه است .

4ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید