آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن پونز در خواب ، نشان‌دهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل می‌شوید . اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد ، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا می‌کند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی کند ، یعنی دست به کارهای ناشایست می‌زند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید