ابراهیم کرمانی گوید :

پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت ، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است ، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند . اگر بیننده خواب مصلح نباشد ، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند ، خاصه چون پیاز سرخ است . اگر پیاز پخته خورد ، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است .

اول : مال حرام ،

دوم : غیبت و سخن زشت .

سوم : پشیمانی در کارها .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند . سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند . برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام . اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد . اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است ، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

2ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

3ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

4ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پیاز قرمز در خواب ، نشانه‌ی نومیدی است . خوردن پیاز در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید