محمدبن سیرین گوید :

پیاله در خواب کنیزک است ، که با وی عشرت و طرب کند . اگر بیند از پیاله آب یا گلاب می خورد ، دلیل که با کنیزکی به حلال جمع شود و از وی فرزند مصلح بیاورد . اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت ، دلیل که فرزند وی بمیرد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

پیاله در خواب بر دو وجه است .

اول : کنیزک .

دوم : خادم .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

نوشته اند که پیاله کنیزک است ولی پیاله نماینده سهم و بخشی است از همه چیزهایی که نصیب ما می شود یا باید بشود و انتظار آن را داریم . پیاله کوچک سهم کم و پیاله بزرگ بخش زیادی است که به چنگ ما می افتد . چنانچه در خواب ببینید که پیاله ای در دست دارید خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید . اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می طلبید و اگر کاسب باشید سود می خواهید . پیاله نماینده سهمی است که به شما می دهند . پیاله پر توفیق است . پیاله خالی بی نصیبی است . پیاله شکسته غم است و پیاله نقره فریب و نیر نگ است . پیاله آهنی استحکام است . پیاله چینی ظرافت است . پیاله شیشه ای شکنندگی و بی اعتباری در کارهاست . پیاله ملامین و پلاستیکی خوشدلی واهی است و خویشتن را به سراب امیدوار نگه داشتن .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب پیاله‌ی عشاء ربانی را دیدید ، یعنی موضوعی شما را بسیار ناراحت می‌کند و اگر در خواب پیاله‌ی عشاء ربانی را شکسته دیدید ، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان اعتماد به نفش کافی را ندارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید