محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته ، دلیل که عز و شرف یابد . اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است ، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد . اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است ، دلیل که از او چیزی بدو رسد . اگر او را غمگین دید ، دلیلش به خلاف این است .

جابر مغربی گوید :

اگر پیری بیند که جوان شد ، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود . اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد ، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده میشود . چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید . اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود . اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود . دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است .

لوک اویتنهاو می گوید :

پیر زن : دعوا

پیر مرد : زندگی طولانی

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب آدم پیری را دیدید ، نشانه‌ء آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است . اگر خواب ببینید که پیر شده‌اید ، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید