بیماری که بر اثر آن لکه های سپید در بدن پدید آید و آن را خلنگ وابلق و خالدارکند

محمد بن سیرین گوید :

پیسی در خواب ، مال و توانگری است . اگر بیند تن او پیس شد ، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد و بعضی از معبران گویند : پیسی در خواب میراث است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

پیسی در خواب بر چهار وجه است .

اول : مال .

دوم : میراث .

سوم : منفعت .

چهارم : پیش آمدن کار مشکل .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند با مردی پیس او را صحبت بود ، اگر آن مرد مصلح و مستور است ، دلیل که او را منفعت آخرت بود . اگر آن مرد مفسد و بخیل است ، دلیل که او را از حرام منفعتی رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می شویم و رازی از ما فاش می گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می گردد . اگر دست ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می شویم که باز موجب خجلت می شود . این تعبیر برای دست راست است . برخی از معبران نوشته اند پیسی در خواب میراث است اما درست نیست و شرم و راز صحت دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید