منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پیش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می آوریم . اگر زنی در خواب ببیند که پیش بند بسته موردی پیش می آید که ناگزیر می شود از خود دفاع کند و چنانچه مردی در خواب ببیند که پیش بند بسته این معنی را می رساند که نگران موقعیت شغلی و اجتماعی خویش است و از خدشه دار شدن آبروی خود می ترسد . اگر پیش بند لکه دار ، سوخته یا کثیف بود به بیننده خواب تهمت و افترا می زنند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر زنی خواب ببیند پیش بند کثیف و چروکیده است ، نشانة آن است که در عشق شکست می خورد و رقبا او را آزار می دهند .

2ـ اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانة آن است که بزودی ثروتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، علامت آن است که خواستگاری با ملایمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانة آن است که در آینده زندگی پر قراز و نشیبی خواهد داشت .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر مردی خواب ببیند که پیشبند بسته است ، نشانه‌ی آن است که کارهای سختی انجام می‌دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید