حضرت دانیال گوید :

اگر دید که او پیغمبری شد از جمله پیغمبران و خلق را به خدا می خواند و راه توحید همی نمود ، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد . اگر دید زاهد و مصلح شد ، همین دلیل کند ، لکن محنت و بلای وی در دنیا کمتر از آن بود . اگر دید که او محتشم و توانگر شد ، نعمت دنیا بر وی فراخ شود ، اما دین او تباه گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند نام وی متغیر شد ، چنانکه او را به نام نیک خواندند ، چون محمد و محمود وسعید و صالح و علی و مثل این ، دلیل بود که او را به ذکر خیر و نیکی یاد سازند . اگر به خلاف این دید ، مردمان وی را به شر و بدی یاد کنند . اگر بیند او پادشاه یا امیر یا قاضی شد ، دلیل که در شغل خویش عدل و انصاف نگاه دارد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل شر و بدی بود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند از حال صلاح به فساد مبدل شد ، دلیل کند بر نجسی و ادباری . اگر به خلاف این بیند ، دلیل شود بر سعد و اقبال دین و دنیای وی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم . اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد . چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن خلاف اولی است . روی هم رفته دیدن پیغمبران در خواب نیکو است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن پیغمبران دولت باشد

هرکه پیغمبررا در خواب بیند کاردین ودنیای وی نظام گیرد

اچ میلر می‌گوید :

دیدن پیامبران در خواب ، بیانگر شنیدن اخبار مهم است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید