آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بندید ، نشانة آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید .

2ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید ، می شکنید ، نشانة آن است که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید