منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم . تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که اندکی فرق می کند که به جای خود گفته می شود . اگر کشنده پیپ باشیم و در خواب پیپ ببینیم تعبیر خاصی ندارد چون در بیداری وسیله دست ماست ولی اگر کشنده پیپ نباشیم و پیپ در خواب ببینیم کدورت و ملال خاطر است به اندازه دودی که از پیپ بر می خیزد و به چشم و دهان و بینی ما می رود . اگر کسی به ما پیپ داد از جانب او آزردگی می یابیم و اگر ما به کسی پیپ تعارف کردیم از سوی ما رنجیده خاطر می گردد . داشتن پیپ در کیف مخصوص یا در جیب اختفای غم و اندوه است از نظر دیگران . اگر در خواب دیدیم پیپ ما گمشده و به دنبال آن می گردیم کاری هست که نمی خواهیم انجام دهیم ولی تظاهر می کنیم و خود را سرگرم نشان می دهیم و این مورد در روزهای آینده برای بیننده خواب پیش می آید .

لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی پیپ در خواب ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب یک پیپ قدیمی ببینید ، یعنی دچار زیان مالی خواهید شد . کشیدن پیپ در خواب ، بیانگر آن است که یکی از دوستان قدیمیتان را می‌بینید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید