آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است ، بیانگر سود مالی است . مشاهده‌ی پیچک خشک شده در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی ناراحت می‌شوید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پیچک در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب پیچکی بر روی دیوار ببینید ، نشانه‌ی آن است که به حرف‌های خود پایبند هستید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید