آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب پیچ ببینید ، بیانگر انجام کارهای مشکل است . اگر در خواب پیچ زنگ‌زده‌ای را دیدید ، یعنی در انجام یکی از کارهایتان دچار شکست می‌شوید که باعث ناراحتی شما می‌گردد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید