در خواب دیدن ، مردی بزرگ و خطر بسیار است . اگر بیند که پیکان تیز یافت یا کسی به وی بخشید ، دلیل بر درستی کار که بدو رسد .

جابر مغربی گوید :

دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی ، که بیننده خواب با خصم گوید : خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود . اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند ، تاویلش به خلاف این است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن پیکان در خواب ، نشانة آن است که دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

2ـ دیدن پیکان شکسته در خواب ، نشانة آن است که به یأس و اندوه به علت شکست در عشق ، مبتلا خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید