محمدبن سیرین گوید :

چادر درخواب دیدن ، سترپوش زن است . اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است ، دلیل که در آن کار خیر و شر است . لکن آن کار را از او مکروه دارند . اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت ، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

چادر شب در خواب زن است ، اگر بیند چادر شب فرا گرفت ، یا کسی بدو داد ، دلیل که زن نو خواهد . اگر بیند چادر نو بخرید ، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید ، اگر این خواب زنی بیند ، دلیل که او را شوهر آید . اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت ، دلیل که شوهرش بمیرد ، یا او را طلاق دهد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

چادر درخواب بر سه وجه است .

اول : مقام و منزلت .

دوم : مرد را زن و زن را شوهر ،

سوم : سرپرست و مرد خانه .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد . اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند . برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود . اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد . به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند . کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد . چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، نشانة آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد .

2ـ دیدن تعدادی چادر در خواب ، نشانة آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید چادری که قصد نصب آن را دارید پاره و غیرقابل استفاده است ، نشانة آن است که با مشکلی جدی روبرو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید جایی چادری افراشته اند ، علامت آن است که دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفکر نقشه های آنان را نقش بر آب می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید