محمدبن سیرین گوید :

چاه در اصل ، تاویل زن است . اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند ، دلیل که زن خواهد . اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد ، دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد ، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند : فلان کس چاه برای فلان کس می کند ، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد ، و آب چاه در خواب مال زن است . اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد ، دلیل که مال زن بخورد . اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم ، دلیل بر مال زن کند . اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد ، دلیل که زنی درویش خواهد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است ، دلیل که مال زن به کراهت بستاند . اگر بیند آب چاه گرم همی خورد ، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود . اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود ، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند . اگر بیند آب چاه بسیار بود ، دلیل که زن جوانمرد و سخی است . اگر بیند آب چاه اندک است ، دلیل که زن سفله و دون است . اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد ، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد ، اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد ، دلیل که میراث یابد . اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند . ، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد . اگر بیند چاه در زیرزمین فرو رفت هم ، دلیل بود برهلاک زن .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند دلو درچاه کرد تا آب برآورده و دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد ، دلیل که او را فرزندی آید ناتمام .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند آب از چاه می کشید ، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند ، خاصه که چاه خود کنده باشد ، اگر بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت ، دلیل که مال خود نیکو نگاه دارد . اگر بیند آن آب راکه برکشید بر زمین ریخت ، دلیل که مال را نفقه کند به خیر . اگر درچاه افتاد ، دلیل که در مکر و حیله افتد . اگر بیند باغ را آب همی داد ، دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد ، یا کنیزک خرد . اگر بیند که در آن باغ میوه بود ، دلیل که او را فرزندی آید و بعضی گویند : اگر بیند باغ را آب همی داد ، دلیل که با زن خود مجامعت کند . اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد ، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن چاه در خواب ، بر شش وجه است .

اول : زن ،

دوم : کنیزک ،

سوم : عالم ،

چهارم : توانگری وثروت ،

پنجم : مکر ،

ششم : مکر و حیله

مرد چاه کن در خواب دلیل برمکر و حیله است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند . ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن می گیرید . مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند . در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده . چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد . مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است .

لوک اویتنهاو می گوید :

چاه : آینده ای نامشخص

آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور

نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو

چاه کندن : کار پر در آمد

چاه خشکیده : غم و غصه

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، علامت آن است که در اثر استفادة نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید دهانة چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .

4ـ دیدن چاهی خشک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند .

5ـ دیدن چاهی که پمپی بر دهانة آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .

6ـ اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 20
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید