محمدبن سیرین گوید :

چراغدان در خواب زن است و معبران گویند : خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان ، کارفرما است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند چراغدان آهنین بود ، دلیل که اصل آن خدمتکاری گبر بوده باشد . اگر سفالین بیند ، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت . اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و شکست ، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید