آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند ، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود ، نشانة آن است که در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد .

2ـ اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می کنید ، علامت آن است که رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد . اگر چراغ خاموش شود ، نشانة آن است که برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد . اگر خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغ می شکند ، علامت آن است که در راه کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی به دست نمی آورید .

3ـ تمیز کردن چراغ نفتی در خواب ، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت .

4ـ گم کردن چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی .

5ـ خریدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است .

6ـ اگر دختری خواب ببیند فانوس خانة نامزد خود را روشن می کند ، نشانة آن است که همسر آیندة او مردی لایق و شایسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش کند ، علامت آن است که در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید