منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چرخشت وسیله ای است که با آن آب انگور را می گرفتند و شراب تهیه می کردند . انواع آن در خرابات و میخانه های قدیم فراوان وجود داشت ولی امروز نیست و در زندگی ما مصرف ندارد . نمونه کوچک آن را می توان آب میوه گیری برقی دانست . نه انگور در خواب خیلی خوب است و نه شراب لذا آب میوه گیری به آن صورت که گفته شد تعریفی ندارد و گناه است و انحطاط اخلاقی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید