محمدبن سیرین گوید :

چرغ درخواب ، پادشاه است . اگر چرغ وحشی بیند ، دلیل فرزندی است که به حد بلوغ و مردی رسد . اگر بیند چرغ را بگرفت و شکار می کرد ، دلیل که پادشاه بر او ستم و بیدادی کند . اگر بیند پادشاه چرغ بدو داد ، دلیل که از پادشاه حرمت و بزرگی یابد و بر دیگران ستم کند . اگر بیند چرغ شکار می کرد و او را بگرفت ، دلیل که او را فرزندی آید نافرمان . اگر بیند از گوشت آن چرغ چیزی خورد ، دلی که از فرزند رنج و بدی بیند .

ابراهیم کرمانی گوید :

چرغ به خواب دیدن ، دلیل مردی بزرگ است که با هیبت و قوت است . اگر بیند که چرغ در خانه وی یکبار و دو بار بانگ می کرد ، دلیل که او را زیانی رسد . اگر سه بار بانگ کرد ، هیچ زیانی نرسد و بعضی از معبران گویند چرغ مردی دزد است ، که به شب کارها کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید