منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می آید . اگر در خواب ببینید که کیفی چرمی نو و واکس خورده و شیک و تمیز به دست دارید که در بیداری فاقد چنین کیفی هستید مالی اندوخته به دست شما می افتد . اگر در خواب ببیند که کمربند چرمی دارید از همسر یا فرزندتان خیرو نیکی می بینید و این خواب را چنان چه پسر جوانی ببیند با دختر یا ازدواج می کند و از جانب او بهره مند می گردد . البته ممکن است همه کمربند چرمی داشته باشند . این در صورتی است که کمربند توجه شما را در خواب جلب کند یا همان طور که گفته شد محور خواب بیننده خواب بگیرد . داشتن دستکش چرمی سود بردن از برادر یا فرزند است . اگر در خواب ببینید که دست راستتان دستکش چرمی دارد از برادر خود محبت می بینید و بهره مند می شوید و چنان چه دست چپ شما دستکش چرمی داشت از طرف فرزند پسر خود متنفع می گردید . داشتن کفش چرمی مشروط بر این که کفش محور خواب شما باشد گویای سفر پر رنج و تلاشی است که در پیش دارید یا اقدام به کاری می کنیدکه آمد و رفت نشست و بر خاست زیاد ایجاب می نماید ولی از این تلاش و کوشش سود می برید . اگر در خواب احساس کنید که چرم از شتر است میراثی به شما می رسد یا از طرف شخص بزرگی که مقام شامخ دارد مورد محبت و التفات قرار می گیرید . چنان چه احساس کردید چرم از گوسفند است مال حلال نصیب شما می شود . حتی ممکن است چرم نباشد پوست هم اگر متعلق به گوسفند باشد همین تعبیر را دارد . اگر چرم را از گاو تشخیص دادید خواب شما از فراخی روزی و زیادی نعمت و فراوانی معشیت خبر می دهد . چرم الاغ مردی است احمق که سر راه شما قرار می گیرد و به شما محبت می کند و ندانسته و احمقانه سود می رساند . چرم اسب می گوید باجوان مردی آشنا می شوید که از طرف او بهره مند می گردید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن چرم در خواب ، علامت یافتن سرگرمیهایی لذت بخش و توفیق در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید لباسی چرمی بر تن کرده اید ، علامت آن است که دست به معاملات موفقیت آمیز خواهید زد .

3ـ دیدن تزئینات چرمی در خواب ، نشانة وفاداری به خانواده است .

4ـ دیدن پوستهای چرمی در خواب ، نشانة شادمانی و کسب ثروت است .

5ـ اگر خواب ببینید چرم خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که برای ثروتمند شدن نیازی به تغییر شغل نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید