محمدبن سیرین گوید :

چشم

به خواب دیدن مرد بینائی است که بدان راه هدی یابد

چشم

ازرق ، بدعت است و

چشم

شهلا ، فرزند است و هر دو

چشم

دو فرزند است . اگر بیند که نابینا شده ، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد . اگر بیند که یک

چشم

ش کور شد ، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در

چشم

سرمه کشید ، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است ، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد اگر بیند کسی سرمه به وی داد تا در

چشم

کشد ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر بیند که روشنائی

چشم

او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است اگر بیند که بر تن او

چشم

بسیار است و همه چیزها را به کمال می دید ، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود اگر کسی بیند کسی

چشم

او برکند ، دلیل که چیزی که

چشم

او بدان روشن بود از زن و فرزند و سرای و باغ از نظر او غایب شود چنانکه دیگر باره نبیند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند

چشم

وی از آهن است ، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو

چشم

او آماسیده بود چنانکه

چشم

باز نمی توانست کرد ، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند . اگر نور

چشم

را ضعیف بیند ، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود اگر بیند در میان روی او یک

چشم

است ، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین . اگر بیند که

چشم

های او روشن است و مردمان پندارند که او کور است یا شب کور ، دلیل که باطن او در دین بهتر از ظاهر او بود . اگر بیند

چشم

کسی سیاه است و ازرق شد ، دلیل بدی و برگشتن حال او بود . اگر بیند هر دو

چشم

او سیاه شد ، چنانکه سفیدی نداشت ، دلیل که متکبر شود . اگر بیند یک

چشم

او را آفت رسید ، دلیل که فرزندان او را افت رسد . اگر بیند کسی دست فراز کرد و یک

چشم

او برکند ، دلیل که فرزند او را از راه ببرد . اگر بیند کسی

چشم

او ببست یا بدست گرفت ، دلیل که فرزند او را زیانی رسد یا مالش برود یا گناهی کند . اگر بیند از

چشم

او خون همی ریخت ، دلیل که به جهت فرزند ، غمی به وی رسد ، یا نقصان مال او شود .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر کسی بیند

چشم

او گوش و گوش او

چشم

شد ، دلیل که زنی خواهد که او را دختری بود و با هر دو مجامعت کند . اگر بیند

چشم

ش بر کف دستش است ، دلیل که مال یابد . اگر بیند در

چشم

او سفیدی بود ، دلیل که او را غم و اندوه رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

چشم

در خواب ، بر هفت وجه است .

اول : روشنائی .

دوم : دین مبتنی بر هدایت و درستی .

سوم : اسلام .

چهارم : فرزند .

پنجم : مال .

ششم : علم .

هفتم : زیادتی در دین و مال .

لوک اویتنهاو می گوید :

چشم

به رنگ آبی : عشق سوزان

چشم

تیره رنگ : خبر خوشحال کننده

چشم

کم سو : ضرر و زیان از هر نظر

چشم

ان چپ : باعث تحقیر شدن خود

چشم

ان کثیف : آینده بدنداشتن

چشم

: ایدهای برباد رفته

چشم

ان به زیر انداخته شده : در خفا کسی را شدیدا" دوست داشتن

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب ، تنها یک

چشم

ببینید ، نشانة آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند . 2ـ دیدن

چشم

انی قهوه ای در خواب ، علامت فریب و خیانت است . 3ـ دیدن

چشم

انی آبی در خواب ، نشانة ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است . 4ـ دیدن

چشم

ان خاکستری در خواب ، نشانة عشق و توأم با چاپلوسی است . 5ـ اگر خواب ببینید یکی از

چشم

ان خود را از دست می دهید یا

چشم

های شما درد می کند ، نشانة آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست . 6ـ اگر در خواب مردی یک

چشم

ببینید ، نشانة آن است که به دامی گرفتار خواهید شد ، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می کند .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید