منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود . چغاله در خواب بهره و نتیجه زحمت دیگری است . اگر ترش باشد غم و اندوه و کدورت خاطر می آورد . اگر نرم باشد آسان به دست می آید . اگر شیرین باشد خوشحال می کند و اگر تلخ باشد بیماری و اسارت و گرفتاری را خبر می دهد . اگر چغاله را از درخت بکنید تعدی می کنید و ظلم روا می دارید . اگر در خواب ببینید که هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را شکستید ظلمی می کنید که در نتیجه آن خانه و خانواده ای را متلاشی می نمایید و به هم می ریزید حال اگر چغاله را بخرید یا کسی به شما بدهد دهنده یا فروشنده چغاله به جای کسی است که شما را به انجام کار خلاف دعوت و تحریص می کند . اگر چغاله داشته باشید و نه اینکه از جایی آورده باشید بدی و شر و فساد در نهاد خودتان است . اگر چغاله را نخواستید و خوشتان نیامد و دور ریختید راه رفته را باز می گردید و از بدی اعراض می کنید . اگر چغاله را شما به کسی دادید این شما هستید که دیگری را به انجام کار خلاف وا می دارید . چغاله اگر مال زردآلو باشد بدتر از چغاله بادام است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید