محمدبن سیرین گوید :

چغانه در خواب ، سخن باطل و دروغ است . اگر بیند چغانه می زد ، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید ، یا اوغم و اندوه رسد . اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد ، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد . اگر بیند چغانه را بشکست و بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند . اگر دید چغانه بر سر می زد و چغانه زدن نداند ، دلیل که اگر صاحب علم است مردمان را تعلیم کند و از آن علم فائده به مردمان رساند و باشد که از هر گونه علم گوید تفسیر و علم حدیث و فقه . اگر این کس جاهل است ، شغلی پیشه کند که از آن شغل او را سرزنش کنند . اگر بیند با چغانه چنگ و نای ورقص بود ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید