محمدبن سیرین گوید :

چغندر در خواب ، غم و اندوه است . اگر کسی بیند چغندر همی خورد ، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت ، دلیل که از غم فرج یابد .

محمدبن سیرین گوید :

چغندر در خواب ، منفعت اندک است ، از جهت زنان و چغندر پخته هم ، از زنان منفعت یابد اندکی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند . زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست . چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره وری و سودیابی است . چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد . داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است و اندهبار . از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می گردید . بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند ، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد .

2ـ اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می خورید ، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می آورند ، نشانة آن است که به مسائلی پی می برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید