منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید نشان آن است که رازی دارید ، بزرگ و مخاطره آمیز که می ترسید مردم از آن آگاه شوند و بهتر هم این است که راز خود را از مردم بپوشانید و حفظ کنید . ابن سیرین نیز از جابر مغربی نقل می کند که در این صورت خوب است تماس خود را با دیگران کم کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر زنی فردی چلاق را در خواب ببیند ، نشانة آن است که امید او به یأس مبدل خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید