اگر کسی خود را چون مرغان چنگال دار بیند ، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را قهر کند . اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت ، دلیل که به قدر آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

چنگال در خواب بر سه وجه است .

اول : قوت و توانائی در کارها .

دوم : معیشت .

سوم : کسب کردن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چنگال غذا خوری در خواب زنی است صمیمی و یک رنگ و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست می دارد تا جایی که می خواهد لقمه در هانش بگذارد . این زن می تواند همسر یا مادر و خواهر باشد . اگر دیدید که چنگالی مثل مرغان شکاری و بلند پرواز دارید نشان آن است که توانائی شما در مبارزه با زندگی زیاد است و در امر معاش نیز تیز چنگال هستید .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن چنگال در خواب ، نشانة آن است که دشمنان در صدد بر کنار کردن شما از کار هستند . اگر زنی خواب چنگال ببیند ، علامت آن است که در خانواده اش اختلاف بوجود خواهد آمد و نشانة جدایی او از معشوق نیز هست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید