محمدبن سیرین گوید :

چنگ زدن در خواب سخن دروغ است . اگر بیند چنگ می زد ، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد . اگر دید پادشاه او را چنگ داد ، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگی رسد . اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد . اگر بیند چنگ بشکست یا بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند . اگر بیند کسی چنگ می زد و او سماع می کرد ، دلیل که شنونده دروغ و باطل است . و بعضی از معبران گویند چنگ زدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند چنگ می زد ، دلیل که به زنی بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روائی و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد . اگر بیند با چنگ ، چغانه و نای و رقص بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت بود .

جابرمغربی گوید :

اگر کسی در بیماری بیند که چنگ و چغانه می زد ، دلیل بر وفات اوست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید