لوک اویتنهاو می گوید :

چهارراه : شما سست عنصر هستید, فدرت تصمیم گیری شما ضعیف است

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به خواسته های خود قادر نیستید از فرصتهایی مناسب استفاده کنید .

2ـ اگر خواب بببیند درچهارراهی سرگردان هستید و نمی دانید باید از کدام طرف بروید ، علامت آن است که وقایع بیهوده و جزئی ناراحتی برایتان فراهم می سازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب کنی ، دلالت بر آن دارد که اقبال یار شما خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید