محمدبن سیرین گوید :

چوب

در خواب دیدن ، نفاق است و بعضی از معبران گویند :

چوب

در خواب مردی است که در نفاق است . اگر بیگانه به وی دهد آن کس با وی نفاق کند و

چوب

کج در خواب دیدن ، تاویل آن در خواب ، چون تاویل

چوب

راست است . اگر

چوب

کج بود ، که سوختن را شاید ، مرد منافق است و دروغگو .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چوب

در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست .

چوب

در خواب انسانی است منافق و دروغ گو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می گوید و نفاق ایجاد می کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی شود . این نوع اشخاص در خواب های ما به صورت

چوب

و تخته تجسم می یابند . به خصوص

چوب

هائی که ناهمواری و شکاف و ترک خوردگی و فاق دارند و یا این که کج و معوج هستند که جز به آتش صاف نمی شوند .

چوب

را در خواب در انواع و اشکال می توان دید و با توجه به تاویل فوق تعبیر خواب دشوار نیست . روی هم رفته اشیا

چوب

ی و مبلمان و اشیامنقولی که از

چوب

ساخته می شوند در خواب های ما وبال هستند مگر در

چوب

ی که تعبیر جداگانه دارد .

چوب

و تخته و الوار وبال و گرفتاری و مردم منافقند . اگر در خواب ببینید که یک کمد

چوب

ی یا مبل خریده ایدبرای خود وبال و گرفتاری درست می کنید .

چوب

های شکل نگرفته بیگانگانی هستند که هنوز به آن ها الفت نگرفته ایم ولی اگر انس گرفتیم دل کندن از ایشان دشوار می شود مثل الوار که چون به کمد و مبل تبدیل می شود نمی توان به آسانی دور انداخت و بیرون از خانه نهاد . چون تعبیر درباره

چوب

و اشیا

چوب

ی بسیار گسترده است کلیات را نقل می کنم تا خودتان بتوانید خوابی را که دیده اید تعبیر کنید . انشا الله خیر است .

لوک اویتنهاو می گوید :

چوب

بریدن

چوب

: ضرر و زیانحمل

چوب

: شما دچار مشکلات مادی حاد خواهید شدخرید

چوب

: غم و غصه

چوب

صمغ دار : نقشه هایتان به انجام نخواهد رسیدخرده

چوب

خشک : پول بدستتان خواهد رسید ، یا مال غیر منتظره ای به شما داده میشود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از دسته ای

چوب

، دود غلیظی بر می خیزد ، نشانة آن است که دشمنان بزودی به شما هجوم می آورند ، اما اگر

چوب

ها در آتشی درخشان بسوزند ، علامت آن است که از بدبختی نجات می یابید و از خوشبختی بزرگی بهره مند می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید روی هیزمهای شعله ور راه می روید ، نشانة آن است که از نادانی دوستان خود لطمه می خورید . اگر در خواب بتوانید بی آنکه پایتان بسوزد از روی هیزمها راه بروید ، نشانة آن است که بطور سحر آمیزی آرزوهایتان جامة عمل می پوشد .

3ـ اگر خواب ببینید ، شما را به تیرکی

چوب

ی بسته اند و هیزمهایی برای سوزاندن شما گرد می آودند ، علامت آن است که بدبختی و زیانی در انتظار شماست ، اما اگر در خواب بتوانید خود را آزاد کنید و بگریزید ، نشانة آن است که به سعادتی طولانی دست خواهید یافت .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید