محمدبن سیرین گوید :

شبانی کردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اینها ، هر یکی را تاویلی است ، شبانی اسب ، ولایت و بزرگی بود و شبانی خر ، دلالت بر بخت بود و گوسفند مال و روزی حلال بود .

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند با شبانی در نبرد بود . دلیل که با مهتری خصومت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شبان در خواب ، دلیل بر مردی باشد که مال مردم را نگه دارد ( محافظت نماید ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چوپان در خواب دیدن بسیار نیکو است و خوابی است مبارک و میمون . بیشتر انبیا الهی و پیغمبران بزرگ چوپان بوده اند و خود چوپان انسانی است پاک و آزاده که پاسدار یکی از بزرگترین نعمات خداوند است . دیدن چوپان در خواب بسیار نیکو است و چه بسیار پیامبران و اولیا در رویاهای صادقانه ، به شکل و هیئت چوپانان ظاهر می شوند و مبشر الطاف و عنایات الهی قرار می گیرند . دیدن چوپان در خواب به هر حال و صورتی که باشد خوب است و بهتر است اگر چوپان چوبدست در دست و گوسفندانی در پیش داشته باشد در این صورت می تواند یکی از فرشتگان مقرب باشد که بر بیننده خواب ظاهر شده است . اگر چوپانی به آن صورت که گفته شد در خواب ببینید ارتقا شان و جاه می یابید و به نعمت و رفاه می رسید و اگر با چوپان سخن بگوئید بشارتی به شما می رسد . اگر چوپانی را با گوسفندان ببینید که به طرف شما می آید خیلی بهتر از این است که چوپانی از شما دور شود و فاصله بگیرد و در واقع پشت چوپان به طرف شما باشد . اگر چوپانی از طرف افق روشن بیاید رویائی است آسمانی و عالی که نوید زندگی درخشان به بیننده خواب می دهد . اگر چوپان آشنا باشد یعنی یکی از آشنایان یا خویشان خود را در کسوت چوپان ببینید او هر کس هست به نعمت و رفاه می رسد . به او بشارت بدهید . اگر نا آشنا با شد فقط خود شما از این خواب بهره مند می گردید . اگر از چوپان چیزی بگیرید و بخورید خوب است ولی اگر چوپان چیزی از شما گرفت یا خواست بگیرد که شما نداشتید تا بدهید تحقیق کنید شاید واجب ساقط شده ای داشته باشید که انجام نداده اید . تکلیفی بر گردن شما هست که باید انجام شود و شاید مدیون نباشید و باید صله ارحام کنید . به هر حال دیدن چوپان در خواب خوب است .

لوک اویتنهاو می گوید :

چوپان بودن : شما برای دیگران کار خواهید کرد

دیدن یک چوپان : دوستان باهم آشتی خواهند کرد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن چوپانها به هنگام مراقبت از گله های خود در خواب ، نشانة آن است که کشاورزان محصول فراوانی به دست خواهند آورد . برای دیگران نشانه کسب منفعت فراوان است .

2ـ دیدن چوپان بی گله و بی کار در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید