منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند . این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می دهد و به امور سر سامان می بخشد . چنان چه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن خوشحالید عاملی به کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند . همین تعبیر هست اگر کسی چکشی به دست شما بدهد یا از دکان بخرید ولی اگر چکشی در دست داشته باشید و آن را به زمین بیفکنید و یا به علتی از دست بدهید تعبیر معکوس می شود و عوامل سامان بخش زندگی خود را از دست می دهید و بی یاور می مانید . میخ کوبیدن انفاذ عقیده و اراده است مخصوصا اگر به وسیله چکش باشد ، اگر چکش شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است . اگر از نقره و طلا بود فریب و نیرنگ و دروغ است که به آن مجهز می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

چکش : به هدف رسیدن

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن چکش در خواب ، نشانة آن است که برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد کننده ای عبور کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید