محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی چک مهره به وی داد ، یا مهره کرده بیافت ، دلیل که مال و نعمت یابد . اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت ، دلیل که حجامت کند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند چک مهره کرد ، یاداشت و مهر از او برگرفت ، دلیل است در مال او نقصان افتد . اگر بیند چک از وی ضایع شد ، یا بسوخت ، دلیل که مال وی ضایع شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانة آن است که برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید .

2ـ اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دلالت بر آن دارد که از عهدة کارهای خود بدرستی برمی آیید .

3ـ اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانة آن است که در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 26
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید