منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چیت چلوار نقاشی شده است . آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می کند به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهر سازی که جای بی گناهی و صفای چلوار را می گیرد . چیت غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می آید . چنانچه در خواب دیدیدمقداری چیت دارید غمی به شما می رسد . اگر چیت متعلق به خودتان است و ندانستید کی به شما داده و از کجا آورده اید قربانی یک توطئه می شوید . اگر چیت به دیگری دادید غمی به او می رسانید که خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور . اگر دیدید با چیت لباس می دوزید خدعه ای را ترتیب می دهید و اگر کسی برای شما لباس با چیت دوخت همین طور .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید