آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید علفهای هرز را می چینید ، علامت آن است که در به پایان رساندن کاری که برای شما امتیازی در بر دارد با مشکل روبرو می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهای هرز هستند ، علامت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید