حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

تعبیر دیدن زاله در خواب بر پنج وجه است :

اول : بلا .

دوم : خصومت ودشمنی .

سوم : لشگر .

چهارم : قحطی .

پنجم : بیماری .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است که با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر زنی را در خواب ببینید که ژله درست می کند ، علامت آن است که بار دیگر از دیدار دوستان لذت خواهید برد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید