محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند کارد در دست داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که او را پسری آید . اگر بیند باکارد سلاحی دیگر داشت ، دلیل بزرگی بود و بعضی گویند تاویلش آن که غلام حبشی بخرد .

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید ، دلیل که زنش پسری آورد . اگر بیند کارد در غلاف بشکست ، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد . اگر بیند کارد وی زنگ یا عیبی پیدا شد ، دلیل بر نقصان مال است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کارد در خواب بر شش وجه است .

اول : صحبت .

دوم : فرزند .

سوم : ظفروپیروزی .

چهارم : پناه و پشتیبان .

پنجم : توانائی .

ششم : ولایت و فرمانروایی .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید