لوک اویتنهاو می گوید :

کارهای اداری

رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد ، فقط روی خودتان حساب کنید

کاری را به اتمام رساندن : ازدواج

کارهای خلاف انجام دادن : اعلان خطر ، احتمال ردی

بیش از حد کار داشتن : خوشبختی غیر منتظره

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید