محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند در خواب که با کاروانی در راه بود و اهل کاروان مصلح بودند ، دلیل خیر و صلاح است . اگر مفسد بودند ، دلیل شر و فساد است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب بیند که با کاروان به خانه خود می رفت ، دلیل که کارها بر وی گشاده شود ، اگر به خلاف این بیند ، دلیل بستگی کار بود . اگر بیند با کاروان سواره می رفت و بزرگی تمام داشت ، دلیل که نعمتی تمام حاصل کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید