آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن یک کارگاه در خواب ، علامت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ دیدن کارگاهی بزرگ در خواب ، علامت آن است که در محیط کار خود فعالیت فوق العاده ای از خود نشان خواهید داد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید