محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند در جائی کاریز می کند ، دلیل که با مردم خود مکر سازد ، این تا وقتی بود که آب پدید نشده بود ، اما چون پدید آمد و روان شد ، حکم تاویل آن به نکاح کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند از کاریز آب روان شد ، دلیل که مال به حیله جمع کند . اگر بیند در کاریز افتاد ، دلیل که به مکر و حیله دچار شود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند باغ را از کاریز آب داد ، دلیل که با زن خود مجامعت کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید