منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست آوردن و تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به بیننده خواب می رسد . کالباس مالی است مشکوک که به صحت و سلامت آن خیلی نمی توان اعتماد داشت . کالباس در خواب های ما خصوصیات گوشت را دارد به اضافه بی اعتمادی . در رویاهای ما گوشت حیوانات حلال گوشت مال حلال تعبیر می شود و کالباس مالی است حلال ولی مشکوک . اگر در خواب ببینید کالباس می خورید از چنین مالی بهره می برید و چنانچه ببینید کالباس خریده اید و به خانه می برید چنین مالی را به دست می آورید که اعضا خانواده شما نیز بهره مند می گردند . اگر دیدید کسی در خواب به شما کالباس می دهد او به شما سود می رساند و اگر دیدید ساندویچ کالباس می خورید به شرطی که خیارشور و سس ننداشته باشد لقمه ای حلال به چنگ می آورید . خیارشور و سس اثر خوب خواب شما را از بین می برد و غم و رنج می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید