آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید سوار کالسکه ای هستید ، نشانة آن است که کار شما کساد خواهد شد و زیانهای فراوانی خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید کالسکه ای را می رانید ، علامت آن است که به جایی دیگر نقل مکان می کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید