اگر بیند کاهوی شیرین خورد ، دلیل اندوه است . اگر کاهو تلخ بود ، دلیل بر زیان بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین باشد . کاهویی که به دهان تلخ بیاید یا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است . چنانچه در خواب ببینید کاهو را با سکنجبین شیرین می خورید نیکو است ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختی و غم و رنج است . اگر ببیننده خواب ببیند مزرعه ای کاهو دارد خواب او می گوید نیکی می کند و مردم از رادمردی و سخای او بهره مند می شوند . درو و جمع آوری کاهو خوب است ولی اگر نفروشید بهتر از این است که بفروشید . چنانچه جمع آوری کاهو به نیت دادن به دیگری باشد انعمام و دستگیری است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کاهوهای پربرگ و سبز در خواب ، علامت آن است که پس از سردر گمی و پریشانی به ثروت و منفعت دست خواهید یافت .

2ـ خوردن کاهو در خواب ، نشانة آن است که در اثر ابتلا به بیماری از دوست خود جدا خواهید شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند کاهو می کارد ، علامت آن است که به زودی بیمار خواهد شد .

4ـ جمع آوری کاهو در خواب ، علامت آن است که حساسیت و حسادت فطری موجب درد و اندوه شما می گردد

5ـ خرید کاهو در خواب ، علامت آن است که به طرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 24
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید