آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کاه در خواب ، نشانة آن است که زندگی شما به بیهودگی کشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید توده ای کاه در آتش می سوزد ، علامت آن است که ایامی همراه با شادمانی پیش روی شما خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید به دامها کاه می دهید ، نشانة آن است است که مایحتاج نزدیکان خود را بخوبی تأمین خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 52
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید