لوک اویتنهاو می گوید :

کبریت : گنج

روشن کردنش : سورپریز

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن چوب کبریت در خواب ، علامت آن است که به هنگام درماندگی و نومیدی کامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد کرد .

2ـ اگر خواب ببینید در تاریکی کبریت روشن می کنید ، علامت آن است که به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید